Statutul AJVPS


Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportiv Galaţi
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Galaţi, denumită în continuare A.J.V.P.S Galaţi, este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(2) A.J.V.P.S. Galaţi, este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, colecţionarilor de arme, simpatizanţilor, înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să-l respecte;
(3) A.J.V.P.S.Galaţi are sediul în Galaţi, str. Brăilei, nr.86, bl. BR 5A;
(4) A.J.V.P.S.Galaţi are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii;
(5) A.J.V.P.S.Galaţi este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 438A/1998 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Galaţi sub nr. 5 / 1998.
Art. 2. (1) - A.J.V.P.S. Galaţi este afiliată la A.G.V.P.S. din România, potrivit legii şi statutului acesteia.
(2) A.J.V.P.S. Galaţi îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.
(3) Durata funcţionării A.J.V.P.S. Galaţi este nedeterminată.
Art. 3. - Scopul A.J.V.P.S. Galaţi îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes vânătoresc şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ/sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.
Art. 4. - A.J.V.P.S. Galaţi are următoarele obiective şi atribuţii:
a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii, de pază şi protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţi;
c) încheie cu autorităţile administrative competente, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi accesare a resurselor naturale vii şi gestionează durabil fondurile cinegetice şi de pescuit recreativ/sportiv;
d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii şi pescuitului recreativ/sportiv, tirului, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;
e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi îşi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv halieutic;
f) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, carnetele de membru, autorizaţiile şi permisele de vânătoare şi de pescuit recreativ/sportiv;
g) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
h) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;
i) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit recreativ/sportiv, cu membrii altor organizaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, precum şi cu alte categorii de vânători şi pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;
j) înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;
k) desfăşoară activităţi specifice de vânătoare şi pescuit recreativ/sportiv, tir sportiv, alte activităţi accesorii economice, agricole, silvicultură, comerţ, acvacultură, pescuit, operaţiuni de import-export, cercetare, închiriere, forme de învăţământ şi altele prevăzute în structura CAEN;
-Cultura cerealelor (exclusiv orez), plante leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleiaginoase
- 0170 - Vânătoare, capturare cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii ;
- 0210 - Silvicultură şi alte activităşi forestiere;
- 0220 - Exploatare forestieră;
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- 0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii.
- 0312 - Pescuit în ape dulci
- 0322 - Acvacultură în ape dulci; - 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 0111 - Cultura cerealelor (exclusiv orez), plante leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;
- 0149 - Creşterea altor animale;
- 4723 - Comerţ cu amănuntul a peştelui, crustaceelor şi moluştelor în magazine specializate;
- 4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor în magazine specializate;
- 4778 - Comerţ cu amănuntul a altor bunuri noi în magazine specializate;
- 4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute în magazine;
- 5814 - Activitate de editare a revistelor şi periodicilor;
- 5210 - Depozitări;
- 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
- 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a..
- 9319 - Alte activităţi sportive.
- 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
l) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;
m) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice, de tir, chinologice şi de pescuit recreativ/sportiv şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
n) promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S.;
o) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi reglementările în domeniu;
p) încheie contracte cu terţi în vederea realizării scopului asociaţiei;
q) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate membrilor săi pentru organizarea colecţiilor de arme;
r) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate persoanelor care doresc să devină deţinători legali de arme de foc, prin organizarea de cursuri de specialitate şi examene, teoretice şi practice, pe teme tehnice şi legislative;
s) asigură baza materială corespunzătoare pentru susţinerea activităţilor legate de tirul de vânătoare şi agrement.
CAPITOLUL II
Membrii A.J.V.P.S. Galaţi
Drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni
Art. 5. - (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Galaţi se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
(2) Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S. Galaţi se face cu carnetul de membru, vizat anual ;
(3) Calitatea de nou membru vânător se dobândeşte în conformitate cu Regulamentul privind dobândirea carnetului de membru vânător, de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Galaţi, recunoaşte prezentul statut, se obligă să îl respecte, a efectuat minimum un an stagiatură şi a promovat examenul/concursul organizat în acest sens.
(4) Carnetul de membru vânător nu poate fi obţinut sau, după caz, deţinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de armă şi de persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte de braconaj, fără permis de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului, şi în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor fapte de braconaj sau pentru încălcarea altor prevederi legale şi/sau statutare;
(5) Persoanele titulare de permis de vânătoare care s-au retras la cerere din A.J.V.P.S. Galaţi, se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în termen de 2 ani de la retragere, în limita locurilor disponibile.
(6) Înscrierea unui membru vânător titular la o altă asociaţie afiliată se face pe durata unui sezon de vânătoare, la cerere, cu recomandarea asociaţiei la care este membru titular şi cu achitarea integrală a obligaţiilor financiare;
(7) Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Galaţi, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să-l respecte şi face dovada cunoştinţelor minime în domeniul halieutic;
(8) Calitatea de membru colecţionar de arme e se dobândeşte de orice persoană care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Galaţi, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să-l respecte şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
(9) Calitatea de membru simpatizant se dobândeşte de orice persoană care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Galaţi, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să-l respecte, pe baza recomandării exprimate de cel puţin un membru al asociaţiei şi se dovedeşte pe baza legitimaţiei emise de asociaţie;
Art. 6. - (1) Calitatea de membru al AJVPS Galaţi, se pierde prin renunţare, radiere sau excludere.
(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori prin transfer la altă organizaţie afiliată la A.G.V.P.S.
(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de retragere a permisului de armă tip A, tip B sau de stabilire a domiciliului în străinătate.
(4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.J.V.P.S. Galaţi, care:
a) au comis fapte prevăzute de lege ca infracţiuni de braconaj;
b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen, pentru membrii vânători după înştiinţare scrisă şi transmisă la domiciliul declarat;
c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie afiliată;
d) fac parte din grupe desfiinţate,cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Galaţi;
e) au fost găsiţi în fondurile de vânătoare cu arme de calibru 5,6 cu percuţie pe ramă sau alte arme neomologate pentru practicarea vânătorii, altele decât cele deţinute de persoanele autorizate;
f) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale să constate contravenţii sau infracţiuni în domeniul cinegetic sau piscicol, ori se sustrag, în fondul cinegetic sau piscicol, controlului acestuia;
g) înfiinţeză, se înscriu sau fac parte din organizaţii de vânătoare sau pescuit recreativ/sportiv din ţară neafiliate la AGVPS, care au în obiectul de activitate sau care întreprind activităţi concurenţiale sau contrare asociaţiei;
(5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.
(6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţa A.G.V.P.S. din România, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului “ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare, ori în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central.
(7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrând la asociaţie o copie a carnetului anulat.
(8) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de Consiliul organizaţiei şi se pot contesta la adunarea generală în termen de 15 zile de la data înştiinţării, cu excepţia cazurilor bine motivate.
Art. 7. - (1) Membrii A.J.V.P.S Galaţi au următoarele drepturi:
a) să practice vânătoarea şi/sau pescuitul recreativ/sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile gospodărite de alte grupe, cluburi ori asociaţii afiliate, condiţionat de achitarea cotizaţiei la termenele scadente şi, respectiv, de achitarea cotizaţiilor suplimentare de practicare a vânătorii sau pescuitului recreativ/sportiv stabilite de organizaţiile în cauză;
b) să beneficieze în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare ;
c) să primească contra cost un statut al A.J.V.P.S. Galaţi
d) să beneficieze potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de adunarea generală a A.J.V.P.S. Galaţi, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Galaţi şi ale A.G.V.P.S.; prin excepţie, membrii asociaţi care au statut de angajaţi ai asociaţiei sau unităţilor economice ale asociaţiei nu pot face parte din Consiliul asociaţiei.
f) să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Galaţi şi a A.G.V.P.S.;
g) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;
h) să fie recompensaţi pentru merite deosebite.
i) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice de vânătoare, pescuit recreativ/sportiv, tir, chinologie, în condiţiile stabilite de asociaţie;
(2) Membrii A.J.V.P.S. Galaţi pot beneficia de următoarele facilităţi:
a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:
bărbaţii peste 62 de ani şi femeile peste 57 de ani membrii pescari sportivi;
membrii vânători peste 65 de ani şi 30 de ani vechime în asociaţie
membrii cu handicap locomotor gradul II sau III;
personalul angajat în cadrul A.G.V.P.S. din România;
elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi.
membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Galaţi şi ai A.G.V.P.S.;
membrii Consiliului şi Comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S Galaţi şi ale A.G.V.P.S.;
b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii membrii pescari sportivi până la vârsta de 14 ani;
c) scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., după împlinirea vârstei de 80 de ani sau dacă sunt veterani de război;
d) scutirea de plata cotizaţiei anuale a personalului angajat al A.J.V.P.S. Galaţi;
(3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de Consiliul asociaţiei;
(4) De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
(5) Simpatizanţii pot beneficia de drepturile prevăzute la aliniatul 1, lit.a, b,c, f, h;
(6) Valoarea şi modul de achitare a cotizaţiei şi a asigurării pentru producerea de accidente la vânătoare se stabileşte de Consiliul asociaţiei.
Art. 8. (1)- Membrii A.J.V.P.S. Galaţi au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi altor reglementări referitoare la vânătoare şi la pescuitul recreativ/sportiv, regimul armelor şi muniţiilor;
b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Galaţi, ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;
c) plata pentru a participa la vânătoare în primul trimestru al anului următor, până la data de 31.12 a 30% din cuantumul valorii cotizaţiei anului în curs. Termenul scadent pentru plata cotizaţiei de membru vânător este 31 iulie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 decembrie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage majorarea cuantumului cotizaţiei conform hotărârii Consiliului Director şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea şi pescuitul recreativ/sportiv până la achitarea acesteia.
d) să se achite integral d obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţi de vânătoare şi pescuit recreativ/sportiv;
e) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ/sportiv;
f) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ/sportiv;
g) să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul recreativ/sportiv cu echipament corespunzător;
h) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S.Galaţi şi ale A.G.V.P.S. din România;
i) să comunice A.J.V.P.S. Galaţi noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia;
j) să semnaleze în timp util organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.
(2) Simpatizanţii au obligaţiile prevăzute la alin.1, litera a, b, f, h, i, j .
Art. 9. - Membrii A.J.V.P.S. Galaţi care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în realizarea scopului asociaţiei, în domeniile cinegetic sau al pescuitului recreativ/sportiv, etc. pot beneficia de următoarele recompense:
a) diplome, plachete şi cupe;
b) premii în bani şi în obiecte;
c) reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;
d) autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit recreativ/sportiv.
Art. 10. - Titlul de "Membru de onoare al A.J.V.P.S. Galaţi " se poate acorda, de către adunarea generală, ca recompensă unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ/sportiv.
Art. 11. - (1) Membrilor A.J.V.P.S. Galaţi care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului recreativ/sportiv, ale prezentului statut, normele de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale ori morale asociaţiei din care fac parte, ori A.G.V.P.S., li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an;
c) excluderea din asociaţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei, în termen de un an de la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea Generală, ale cărei hotărâri sunt definitive şi executorii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de Consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.
(4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un Registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.
(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau pescui se suspendă până la soluţionare contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru o dată cu contestaţia.
(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru şi permisul de vânătoare sau de pescuit recreativ/ sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune aceste documente, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi.
(7) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.
(8) Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare cel în cauză va fi audiat în legătură cu fapta săvârşită; dacă în urma convocării scrise şi transmise la domiciliul declarat acesta refuză să se prezinte sau să dea relaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.
CAPITOLUL III
Structura organizatorică a A.J.V.P.S. Galaţi
Art. 12.– A.J.V.P.S. Galaţi are în structura sa:
a) cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi pescarilor sportivi constituite ca structuri teritoriale;
b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond de vânătoare şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii consiliului organizaţiei.
Art. 13. – Organele A.J.V.P.S. Galaţi sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul asociaţiei;
c) comisia de cenzori sau cenzorul asociaţiei.
Art. 14. – (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. Galaţi, constituit din totalitatea reprezentanţilor grupelor, mandataţi în acest sens de adunările generale de alegeri ale acestora.
(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 30 aprilie şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară de către consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul grupelor organizaţiei; o dată la 5 ani, adunarea generală a A.J.V.P.S. Galaţi organizează alegerea organelor proprii, premergătoare Congresului A.G.V.P.S.
(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, comunicându-se ordinea de zi, prin convocatoare scrise şi anunţ într-un ziar local;
(4) În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise pe ordinea de zi.
Art. 15. - Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu Statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi raportul comisiei de cenzori sau cenzorului şi se pronunţă asupra gestiunii organizaţiei;
c) Dezbate şi aprobă strategia asociaţiei, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli, care include cotizaţia anuală, cuantumul prestaţiilor neefectuate, nivelul majorărilor aplicate pentru plata cu întârziere a cotizaţiei anuale la termenele stabilite, valoarea vânatului şi peştelui capturat şi preluat de membrii asociaţiei, care face parte integrantă din cotizaţia anuală personală, plătibilă în funcţie de facilităţile de care beneficiază.
d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului organizaţiei şi cenzorii acesteia;
e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează, dintre aceştia, candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;
g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile consiliului organizaţiei;
h) hotărăşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor ;
i) hotărăşte comasarea cu alte asociaţii şi cu privire la înfiinţarea ori desprinderea unor structuri potrivit O.G. 26/2000 ;
j) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.
k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de “membru de onoare al AGVPS” pentru membrii de onoare ai AJVPS Galaţi, care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens.
Art. 16. - (1) Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări generale.
(2) Consiliul asociaţiei este compus din 15 membrii cu o vechime de minimum 10 ani , din Consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul asociaţiei.
(3) Membrii Consiliului asociaţiei pot fi retribuiţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea Generală.
(4) La Adunarea Generală din data de 20.03.2011 , prin vot secret, au fost aleşi statutar în consiliul asociaţiei următorii membri :
1. DIMA CRISTIAN – Preşedinte, cetăţenie românăa, ..
2. TALPEŞ VLADIMIR HORIA – Director, cetăţenie română, ..
3. ANDREI ION – Vicepreşedinte, cetăţenie română, ..
4. DIMITRIU ŞTEFAN – Vicepreşedinte, cetatenie română, ..
5. PÎRVU IGOR IOAN – Membru, cetăţenie română, ..
6. URSU VIOREL – Membru, cetăţenie română, ..
7. CARAMATESCU CONSTANTIN – Membru, cetăţenie română, ..
8. RADU ADRIAN GABRIEL – Membru, cetăţenie română, ..
9. BURLACU VIRGIL – Membru, cetăţenie romana, ..
10. STRATICA ION – Membru, cetăţenie română, ..
11. LASCU MARICEL SORIN – Membru, cetăţenie română, ..
12. BICĂ CONSTANTIN - Membru, cetăţenie română ..
13. MANOLIU MIHAI - Membru, cetăţenie română, ..
14. MATEI DRAGOMIR LUCIAN - Membru, cetăţenie română, ..
15. OLARU VIOREL - Membru, cetăţenie română, ..
Art. 17. (1) Consiliul organizaţiei se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.
(2) În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţă.
Art. 18. - Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:
a) convoacă adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
b) analizează şi aprobă informările preşedintelui sau ale directorului, ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
c) analizează şi avizează proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale de vânător şi de pescar sportiv, nivelul prestaţiilor în muncă ale vânătorilor şi pescarilor sportivi şi nivelul cotizaţiilor suplimentare;
e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, potrivit criteriilor adoptate în acest sens, nivelul salarizării acestuia, precum şi premierea ori sancţionarea lui, după caz;
f) coordonează activitatea cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, la repartizarea pe grupe a fondurilor de vânătoare şi a fondurilor de pescuit recreativ/sportiv şi la repartizarea vânătorilor în grupe, ţinând seama, în măsura posibilului, de opţiunea acestora;
g) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizaţiei;
h) organizează pregătirea şi promovarea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membri vânători şi pescari sportivi şi hotărăşte cu privire la sancţionarea membrilor;
i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
j) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
k) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;
l) aprobă înstrăinarea şi casarea bunurilor mobile cât şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar.
m) acordă recompense în bani şi/sau obiecte;
n) propune adunării generale acordarea titlului de membru de onoare pentru membrii organizaţiei;
o) poate lua hotărâri ce ţin de competenţa Adunării Generale, pe care le supune validării acestora la prima reuniune;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
q) Consiliul asociaţiei poate numi un Birou Executiv pentru rezolvarea problemelor în intervalul dintre şedinţele ordinare şi numai motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa consiliului, pe care le supune validării acestuia la prima reuniune;
Art. 19. (1) Pe lângă consiliul organizaţiei pot funcţiona, după necesităţi, comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:
a) comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;
b) comisia de vânătoare, tir vânătoresc şi chinologie vânătorească;
c) comisia de pescuit recreativ/sportiv şi competiţii;
d) comisia juridică;
e) comisia economică;
f) comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.
(2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei.
Art. 20. (1) Preşedintele asociaţiei este ales de Consiliul organizaţiei dintre membrii săi sau dintre membrii cu o vechime mai mare de 10 ani şi are următoarele atribuţii:
a) conduce adunările generale şi consiliile A.J.V.P.S. Galaţi;
b) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
c) reprezintă organizaţia în relaţiile cupreşedinţii organizaţiilor similare din ţară şi străinătate;
d) încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului la propunerea Consiliului asociaţiei şi cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.;
e) aprobă componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare altele decât cele stabilite de consiliu şi adunarea generală;
f) dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.
(2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei.
Art. 21. Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:
a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi ale consiliului;
b) administrează patrimoniul organizaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale;
c) încheie contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare şi de pescuit şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
d) elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;
e) reprezintă organizaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar;
f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul de Ordine Interioară;
g) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul organizaţiei;
h) reprezintă asociaţia în relaţiile cu membrii acesteia, cu alte persoane juridice similare din ţară şi străinătate, cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane fizice sau juridice precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
i) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarului în acest scop, şi de eliberarea carnetelor de membru; semnează personal carnetele de membru la eliberarea acestora, la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;
j) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;
k) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
l) organizează activitatea de pază a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;
m) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
n) dă delegare de competenţă personalului din subordine;
o) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S Galaţi şi ale A.G.V.P.S.
Art. 22. (1) Activitatea economico – financiară a A.J.V.P.S. Galaţi se verifică de 5 cenzori aleşi de adunarea generală a acesteia.
(2) Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.J.V.P.S Galaţi.
(3) Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de adunarea generală.
(4) La Adunarea generală din 20.03.2011 au fost aleşi prin vot secret în comisia de cenzori următorii :
- CALIGA GIGI - Preşedinte, cetăţenie română, CNP 1600207170344
- JULEI DUMITRU – Membru, cetăţenie română, CNP 1640729174920
- CHIVU OCTAVIAN TRAIAN – Membru, cetăţenie română, CNP 1600307170321
- DIACONEASA MIRCEA - Membru, cetăţenie română, CNP 1570215170371
- SION GEORGICĂ - Membru, cetăţenie română, CNP 1370917170351
Art. 23. – (1) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a A.J.V.P.S Galaţi.
(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport adunării generale a A.J.V.P.S Galaţi şi ca informări consiliului, preşedintelui şi directorului.
Art. 24. Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
Art. 25. - A.J.V.P.S Galaţi are în structura sa următoarele cluburi ale vânătorilor şi pescarilor sportivi:
- Clubul Galaţi., cu sediul în . Str. Brăilei,nr.86, bl. BR 5A;
- Clubul Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918 nr. 62
Art. 26. - Organele de conducere ale cluburilor din cadrul A.J.V.P.S Galaţi sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetul clubului.
Art. 27. - Adunarea generală a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor, se întruneşte obligatoriu anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui clubului, a directorului, a preşedintelui sau a consiliului A.J.V.P.S Galaţi.
Art. 28. - Atribuţiile adunării generale a clubului sunt:
a) analizează şi aprobă programele anuale proprii de activitate;
b) dezbate şi aprobă raportul de activitate al comitetului clubului;
c) alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;
d) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la adunarea generală a organizaţiei şi desemnează candidaţii pentru consiliul organizaţiei şi pentru comisia de cenzori.
Art. 29. - În intervalul dintre adunările generale, activitatea clubului este condusă de comitetul clubului, care se compune din 3-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, după caz; şedinţele se ţin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau secretarului clubului, precum şi a Consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.
Art. 30. - Comitetul clubului are următoarele atribuţii şi obligaţii:
a) preia şi asigură aducerea la îndeplinire întocmai a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei;
b) elaborează programul de activitate;
c) coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi;
d) organizează concursurile de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe club;
e) urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător a cunoştinţelor minime necesare şi dă recomandare acestora pentru susţinerea examenului;
f) propune acordarea de recompense în bani şi în obiecte şi de sancţionare a membrilor vânători şi pescari sportivi;
g) propune repartizarea fondurilor de vânătoare şi a fondurilor de pescuit pe grupe de vânători şi respectiv, de pescari sportivi.
Art. 31. - (1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea clubului este asigurată de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Preşedintele clubului poate mandata secretarul să-l reprezinte.
Art. 32. A.J.V.P.S Galaţi are în structura sa grupe ale vânătorilor şi ale pescarilor sportivi.
Art. 33.- (1) Grupa de vânători se organizează la nivelul fondului de vânătoare, corespunzător suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.
(2) Grupa de pescari sportivi se organizează pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizaţie.
Art. 34. - Organul de conducere al grupelor este adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă de organizatorul acesteia, de preşedintele sau directorul asociaţiei, precum şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.
Art. 35. - Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:
a) analizează şi propune programul grupei;
b) alege organizatorul şi gospodarul grupei pentru o perioadă de 5 ani, alege delegaţii la adunările generale ale clubului şi desemnează dintre aceştia, candidaţii pentru comitetul clubului; candidaţii trebuie să aibă o vechime ca vânători mai mare de 5 ani;
c) urmăreşte efectuarea stagiaturii de către candidaţii repartizaţi şi eliberează caracterizările necesare susţinerii examenului de vânător;
d) propune recompense şi sancţiuni pentru membrii săi.
e) Prin excepţie de la prevederile lit. b), salariaţii A.J.V.P.S Galaţi angajaţi ca paznici de vânătoare, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau locţiitori ai acestora.
Art. 36. - Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator şi gospodar; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor de vânătoare şi a fondurilor de pescuit recreativ/sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.
CAPITOLUL IV
Patrimoniul A.J.V.P.S Galaţi
Art. 37. - (1) A.J.V.P.S Galaţi are patrimoniu propriu, privat, format din:
bunuri imobile;
bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
obiecte de inventar şi mijloace circulante;
orice drepturi şi obligaţii conform legii.
(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.J.V.P.S Galaţi, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.
Art. 38. - Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S Galaţi se realizează din:
a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
Art. 39. - Cotizaţiile de înscriere ca membru al A.J.V.P.S. Galaţi, se stabilesc anual de către consiliul asociaţiei şi se ratifică de adunarea generală; copiii până la vârsta de 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani,elevii şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 62 de ani, achită 50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv sau colecţionar. Pentru a deveni membrii vânători, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere până la nivelul stabilit pentru anul respectiv.
Art. 40. - Cota anuală de participare a A.J.V.P.S Galaţi la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S. stabilită la Congresul A.G.V.P.S., se achită trimestrial corespunzător cotizaţiilor de membru încasate, dar nu mai târziu de 15 februarie a anului următor pentru toţi membrii din evidenţă.
Art. 41. - Bunurile imobile pot fi înstrăinate către terţi cu plată, în baza critereiilor stabilite de Adunarea Generală.
Art. 42. Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S Galaţi, foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 43. - (1) Adunările generale, consiliile şi comitele sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza mjoritatea, o nouă reuniune se va putea ţine începând cu a doa zi în prezenţa delegaţiolr sau a membrilor interesaţi în acelaş loc , oră şi aceaşi ordine de zi, chiar dacă nu este întrunită majoritatea.
(2) Hotărârele se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi, dacă nu se hotărăşte altfel..
(3) La şedinţele organelor de conducere ale A.J.V.P.S Galaţi pot participa, fără drept de vot, doar în limita locurilor libere, preşedinţii şi secretarii cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat.
Art. 44. (1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S Galaţi, vor fi ocupate de membrii care şi-au depus candidatura pentru aceste funcţii şi care întrunesc condiţiile statutare;
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 43 alin (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii Consiliului asociaţiei se vor desfăşura cu vot secret, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.
Art. 45. - (1) Locurile devenite vacante în consilii şi comitete se completează dintre delegaţii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunerea celor pe care-i reprezintă.
(2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de Consiliul asociaţiei, până la prima adunare generală a asociaţiei.
Art. 46. – (1) Membrii Consiliilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni consecutive sau de la mai mult de 3 în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 45.
(2) Pierderea calităţii atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţie.
Art. 47. - A.J.V.P.S Galaţi îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin hotărâre a adunării generale;
b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
c) din cauză de insolvabilitate;
d) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
e) când scopul sau activutatea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
f) când realizarea scopului se urmăreşte prin mijloace ilicite contrare ordinii publice;
Art. 48. - Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S Galaţi, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii.
Art. 49. - Consiliul A.J.V.P.S Galaţi va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre validare la prima Adunare Generală a A.J.V.P.S Galaţi.
Art. 50. - Prezentul statut modificat şi completat, a fost adoptat de către Consiliul AJVPS Galaţi, astăzi 11.04 2012 şi intră în vigoare după înscrierea în Registrului special aflat la Grefa Judecătoriei Galaţi.
Preşedinte.
Drd. Ec. DIMA CRISTIAN