Statutul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Galaţi


CAPITOLUL I  
Dispoziţii generale
(ATENŢIE - ##- ACEST ASTERIX EVIDENŢIAZĂ ARTICOLELE ADĂUGATE SAU MODIFICATE PRIN STATUTUL CADRU APROBAT DE AGVPS)
Art. 1 (1) Asociaţia JudeţeanăVânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Galaţi, denumită în continuare A.J..V.P.S. Galaţi, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(2) A.J.V.P.S. Galaţi este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi pescarilor sportivi, colecţionarilor de arme, simpatizanţilor, înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să-l respecte;
(3) A.J.V.P.S. Galaţi are sediul în Galaţi, str. Brăilei, nr.86, bl. BR 5A;
(4) A.J.V.P.S. Galaţi are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii;
(5) A.J.V.P.S. Galaţi este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 438A/1998 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Grefa Judecătoriei Galaţi sub nr. 5 / 1998.
Art. 2. (1) - A.J.V.P.S. Galaţi este afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România(A.G.V.P.S.), potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte.
(2) A.J.V.P.S Galaţi îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.
(3) Durata funcţionării A.J.V.P.S. Galaţi este nedeterminată.
Art. 3. - Scopul A.J.V.P.S. Galaţi îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes vânătoresc şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ/sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.
Art. 4. - A.J.V.P.S. Galaţi are următoarele obiective şi atribuţii:
a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii, de pază şi protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţi;
c) încheie cu autorităţile administrative contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi exploatare durabilă prin pescuit recreativ- sportiv a resursei acvatice vii din apele domeniului public;
d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii şi pescuitului recreativ/sportiv, tirului, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;
e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi îşi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv, halieutic;
f) desfăşoară următoarele activităţi :
- Cod CAEN - 170 - vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătoreşti;
- Cod CAEN – 0312 – Pescuitul în ape dulci;
- Cod – CAEN - 0322 - Acvacultură în ape dulci;
- Cod - CAEN – 9319 - Activităţi sportive: vânătoarea sportivă sau de agrement, pescuit sportiv sau de agrement, tir vânătoresc, tir de agrement, trageri cu armamentul din dotarea personalului sau a altor persoane fizice şi juridice autorizate, în poligonul pentru iniţiere, pregătire şi antrenament;
- Cod CAEN -8551– Instruire în domeniul armelor şi muniţiilor, precum şi alte forme de învăţământ sportiv şi recreaţional;
- Cod CAEN – 4778 - Comerţ cu amănuntul în magazin specializat şi a altor produse: arme, muniţii, accesorii pentru vânătoare şi pescuit;
- Cod CAEN - 8559 - Alte forme de învăţământ;
- Cod CAEN -0240–Activităţi de servicii anexe silviculturii;
-Cod CAEN - 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
- Cod CAEN – 0149 - Creşterea altor animale;
- Cod CAEN - 5814 – Activitate de editare a revistelor şi periodicelor ;
- Cod CAEN - 5210 .- Depozitări;
- Cod CAEN - 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii;
- Cod CAEN – 9312 – Activităţi ale cluburilor sportive .
- Cod CAEN –7219 - Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
- Cod - CAEN – 9310 – Alte activităţi sportive;
- Cod - CAEN – 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate ;
- Cod - CAEN – 9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
- Cod - CAEN – 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioadă de scurtă de durată;
- Cod – CAEN – 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
- Cod – CAEN - 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
g) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, carnetele de membru, autorizaţiile şi permisele de vânătoare şi de pescuit recreativ/sportiv carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;
h) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
i) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;
j) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit recreativ/sportiv, cu membrii altor organizaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, precum şi cu alte categorii de vânători şi pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;
k) înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;
l) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;
m) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice, de tir, chinologice şi de pescuit recreativ/sportiv şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
n) promovează şi apără imaginea asociaţiei şi a A.G.V.P.S.;
o) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările aplicabile în domeniu;
p) încheie contracte cu terţi în vederea realizării scopului asociaţiei;
q) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate membrilor săi pentru organizarea colecţiilor de arme;
r) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate persoanelor care doresc să devină deţinători legali de arme de foc, prin organizarea de cursuri de specialitate şi examene, teoretice şi practice, pe teme tehnice şi legislative;
s) asigură baza materială corespunzătoare pentru susţinerea activităţilor legate de tirul de vânătoare şi agrement.
CAPITOLUL II  
Membrii A.J.V.P.S Galaţi
Calitate, Drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni
Art. 5. - (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Galaţi se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii. (
2) Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S Galaţi se face cu carnetul de membru, vizat anual .
## (3) Calitatea de membru vânător se dobândeşte de către orice persoană cu domiciliul sau reşedinţa în România care îndeplineşte condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare, solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Galaţi, recunoaşte prezentul statut şi se obligă să îl respecte.
## (4) Carnetul de membru vânător nu poate fi obţinut de către persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte grave de braconaj - fără permis de vânătoare, autorizaţie de vânătoare asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului – ori în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor infracţiuni de braconaj.
(5) Persoanele titulare de permis de vânătoare permanent se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în limita locurilor disponibile.
## (6) Persoanele titulare de permis de vânătoare care s-au retras la cerere din A.J.V.P.S. Galaţi, se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în termen de 2 ani de la retragere, în limita locurilor disponibile.
(7) Înscrierea unui membru vânător titular la o altă asociaţie afiliată se face pe durata unui sezon de vânătoare, la cerere, cu recomandarea asociaţiei la care este membru titular şi cu achitarea integrală a obligaţiilor financiare.
(8) Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Galaţi, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să-l respecte.
(9) Calitatea de membru colecţionar de arme se dobândeşte de orice persoană care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Galaţi, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să-l respecte şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
## (10) Calitatea de membru în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Galaţi este incompatibilă cu calitatea în organele de conducere ale oricărei alte asociaţii de vânătoare sau pescuit neafiliată la A.G.V.P.S.
( 11) Calitatea de membru simpatizant se dobândeşte de orice persoană care solicită să facă parte din AJVPS Galaţi, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să respecte recomandările exprimate de cel puţin un membru al asociaţiei şi se dovedeşte pe baza legitimaţiei emise de AJVPS Galaţi.
Art. 6. - (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Galaţi, încetează prin renunţare, radiere sau excludere.
(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizaţia achitată în termen, la o altă organizaţie afiliată la A.G.V.P.S..
(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de anulare a permisului de vânătoare, de stabilire a domiciliului în străinătate sau în caz de neplata cotizaţiei de membru pe anul precedent..
4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.J.V.P.S. Galaţi, care:
## a) au săvârşit infracţiuni prevăzute în Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, confirmate de organele de cercetare penală sau de instanţele de judecată;
## b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen după înştiinţarea scrisă transmisă la domiciliul declarat;
## c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie de vânători şi pescari sportivi pentru braconaj ori de prejudicierea imaginii A.G.V.P.S. şi a asociaţiilor afiliate;
## d) fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Galaţi;
e) au fost găsiţi în fondurile de vânătoare cu arme de calibru 5,6 l.r., cu percuţie pe ramă sau alte arme neomologate pentru practicarea vânătorii, altele decât cele deţinute de persoanele autorizate;
## f) nu mai au dreptul de deţinere şi folosire a armelor de vânătoare, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie;
g) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale să constate contravenţii sau infracţiuni în domeniul cinegetic sau piscicol, ori se sustrag, în fondul cinegetic sau piscicol, controlului acestuia;
## g) aduc daune materiale şi morale A.J.V.P.S. Galaţi şi A.G.V.P.S. sau iniţiază ori desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;
h) înfiinţeză, se înscriu sau fac parte din organizaţii de vânătoare sau pescuit recreativ/sportiv din ţară neafiliate la A.G.V.P.S, care au în obiectul de activitate sau care întreprind activităţi concurenţiale sau contrare asociaţiei;
(5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.
## (6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţa A.G.V.P.S. din România şi organelor de poliţie implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului “ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare, ori în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central înscriindu-se numele titularului seria carnetului;.
(7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrând la asociaţie o copie a carnetului anulat.
## (8) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei şi se pot contesta la Adunarea Generală a acesteia în termen de 15 zile de la data luării la cunoşinţă, iar hotărârea Adunării generale poate fi contestată în termen de 15 zile de la data luării la conoştinţă la instanţa de judecată de la sediul asociaţiei;.
Art. 7. - (1) Membrii A.J.V.P.S. Galaţi au următoarele drepturi:
## a) să practice vânătoarea şi pescuitul recreativ/sportiv în condiţiile reglementărilor în vigoare pe fondurile şi zonele repartizate grupei din care fac parte, ca invitaţi, pe fondurile cinegetice şi zonele de pescuit recreativ/sportiv ale altor grupe, cluburi ori altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu condiţia achitării cotizaţiilor de membru la termenele scadente şi, respectiv, achitării cotizaţiilor suplimentare stabilite de fiecare asociaţie în cauză.
## b) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice, să aibă prioritate la acordarea de autorizaţii individuale sau în grup restrâns pe fondul cinegetic atribuit grupei şi, în limita cotelor de recoltă rămase disponibile, pe fondurile cinegetice ale clubului sau asociaţiei din care fac parte;
c) să beneficieze în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare ;
## d) să primească gratuit un statut al A.J.V.P.S. Galaţi
## e) să beneficieze potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de Adunarea generală a A.J.V.P.S. Galaţi, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
## f) să asiste la Adunările generale ale A.J.V.P.S. Galaţi, fără drept de vot dacă nu au fost desemnaţi delegaţi la club, cu acordul adunării generale;
## g) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.J.V.P.S. Galaţi şi ale A.G.V.P.S., dacă au calitatea de delegat şi îndeplinesc condiţiile din statut;
h) să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Galaţi şi a A.G.V.P.S.;
i) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;
h) să fie recompensaţi pentru merite deosebite.
i) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice de vânătoare, pescuit recreativ/sportiv, tir, chinologie, în condiţiile stabilite de asociaţie;
(2) Membrii A.J.V.P.S Galaţi pot beneficia de următoarele facilităţi:
a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:
bărbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani;
* membrii cu handicap locomotor gradul II sau III;
* personalul angajat în cadrul A.J.V.P.S. Galaţi şi A.G.V.P.S din România;
elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi.
membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Galaţi şi ai A.G.V.P.S.;
membrii Consiliului şi Comisiei de cenzori ale A.J.V.P.S Galaţi şi ale A.G.V.P.S.;
b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii membri pescari sportivi până la vârsta de 14 ani pentru membrii de peste 75 ani şi pentru membrii plecaţi la studii sau la post, pe o perioadă limitată în străinătare;
## c) reducerea cu 10% a cotizaţiei anule în cazul achitării acesteia până la 31 ianuarie pentru anul în curs.
d) scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., după împlinirea vârstei de 80 de ani sau dacă sunt veterani de război;
e) scutirea de plata cotizaţiei anuale a personalului angajat al A.J.V.P.S. Galaţi;
(3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de Consiliul asociaţiei;
## (4) Membrii care benificiază de reducerea cotizaţiei pot beneficia şi de scutirea de alte obligaţii statutare, condiţionat de achitarea cotizaţiilor la termen.
(5) De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate benificia cumulativ.
## (6) Prin excepţie de la prevederile de la alin. 1, lit g, salariaţii A.J.V.P.S. Galaţi, în afară de directorul asociaţiei, pentru Consiliu şi secretari de club, pentru comitete de club, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau locţiitori ai acestuia şi nici în comitetele cluburilor sau consiliul asociaţiei.
ART.8.(1) - Membrii A.J.V.P.S. Galaţi au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi altor reglementări referitoare la vânătoare şi la pescuitul recreativ/sportiv, regimul armelor şi muniţiilor;
b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Galaţi, ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;
## c) să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 decembrie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata infalaţiei şi suspendarea dreptului de practicare a vânătorii sau pescuitului recreativ/sportiv până la achitarea integrală a acesteia;
## d) să se achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţi de vânătoare şi pescuit recreativ/sportiv;
## e) să achite, în cazul candidaţilor admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru, în termen de un an de la promovarea examenului;
## f) Să presteze, în cazul vânătorilor care nu beneficiază de reducerea cotizaţiei minimum de trei zile de muncă pentru gospodărirea fondului repartizat grupei din care face parte; neparticiparea la aceste acţiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora, la nivelul valorii zilei de muncă corespunzătoare salariului minim pe economie
## g) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ/sportiv;
h) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ/sportiv;
## i) să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul recreativ/sportiv cu echipament corespunzător;
j) să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Galaţi şi ale A.G.V.P.S. din România;
k) să comunice A.J.V.P.S. Galaţi noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia şi asociaţiile similare în care s-au înscris;
l) să semnaleze în timp util organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.
(2) Simpatizanţii au obligaţiile prevăzute la alin.1, litera a, b, f, i, j .
Art. 9. - Membrii A.J.V.P.S. Galaţi care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în realizarea scopului asociaţiei, în domeniile cinegetic sau al pescuitului recreativ/sportiv, etc. pot beneficia de următoarele recompense:
a) diplome, plachete şi cupe;
b) premii în bani şi în obiecte;
c) reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;
d) autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit recreativ/sportiv.
Art. 10. - Titlul de "Membru de onoare al A.J.V.P.S Galaţi " se poate acorda, de către Adunarea generală, ca recompensă unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului recreativ/sportiv.
Art. 11. - (1) Membrilor A.J.V.P.S. Galaţi care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului recreativ/sportiv, ale prezentului statut, normele de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale ori morale asociaţiei din care fac parte, ori A.G.V.P.S., li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
## b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, dupăcaz, până la finalizarea cercetărilor penale;
c) excluderea din asociaţie.
## (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei, în termen de un an de la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea Generală, ale cărei hotărâri pot fi atacate, în acelaşi termen de 15 zile de la comunicare, la instanţele de judecată competente de la sediul asociaţiei; sunt definitive şi executorii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de Consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.
(4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un Registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru. (
5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau pescuit se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru o dată cu contestaţia.
(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru şi permisul de vânătoare sau de pescuit recreativ/ sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune aceste documente, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi.
(7) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.
## (8) Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare, cei în cauză vor fi audiaţi în legătură cu fapta săvârşită, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendaţi, urmând ca eventuala măsură a excluderii să se adopte în funcţie de pronunţarea definitivă şi irevocabilă a instanţei competente.
( 9) Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.
CAPITOLUL III  
Structura organizatorică a A.J.V.P.S. Galaţi
Art. 12.– A.J.V.P.S. Galaţi are în structura sa:
a) cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi pescarilor sportivi constituite ca structuri teritoriale ale acestora;
b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii Consiliului director al asociaţiei..
Art. 13. – Organele A.J.V.P.S. Galaţi sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul asociaţiei cu atribuţii de consiliu director;
c) Comisia de cenzori sau după caz, cenzorul asociaţiei ;
Art. 14. – (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. Galaţi, constituit din totalitatea membrilor săi, reprezentanţi de la grupele de vânători şi pescari şi cluburi, mandataţi în acest sens de Adunările generale de alegeri ale acestora, potrivit normelor de reprezentare.
## (2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 mai şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară de către Consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul grupelor organizaţiei adresată Consiliului director sau, dacă acesta refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente; o dată la 5 ani, Adunarea generală a A.V.P.S. Galaţi organizează alegerea organelor proprii, premergătoare Congresului A.G.V.P.S. din România.
## (3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise şi anunţ într-un ziar local care vor cuprinde ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării,
(4) În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise pe ordinea de zi.
Art. 15. - Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu Statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
## b) dezbate şi aprobă anual raportul de activitate ale Cnsiliului, programul de activitate şi bugetul asociaţiei şi ratifică stuaţiile financiare prevăzute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată (bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele), potrivit raportului comisiei de cenzori şi se pronunţă asupra gestiunii asociaţiei;
c) dezbate şi aprobă strategia asociaţiei, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli adoptat de Consiliul director al asociaţiei;, care include cotizaţia anuală, cuantumul prestaţiilor neefectuate, nivelul majorărilor aplicate pentru plata cu întârziere a cotizaţiei anuale la termenele stabilite, valoarea vânatului şi peştelui capturat şi preluat de membrii asociaţiei, care face parte integrantă din cotizaţia anuală personală, plătibilă în funcţie de facilităţile de care beneficiază.
d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă motivat, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului organizaţiei şi comisiei de cenzorii;
e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează, dintre aceştia, candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;
## g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului asociaţiei luate în condiţiile art 18, lit.o din statut, în numele Adunării Generale;
## h) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice sau a desfăşurării unor activităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizări fondurilor necesare scopului asociaţiei;
## i) hotărăşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor ;
## j) hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor sau membrilor, după caz, care compun Adunarea Generală; comasarea cu alte asociaţii şi cu privire la înfiinţarea ori desprinderea unor structuri potrivit O.G. 26/2000 - republicată;
## k) hotărăşte cu privire la dizolvarea asociaţiei şi destinaţia patrimoniului, divizarea acestuia şi împărţirea patrimoniului, afilierea sau dezafilirea din cadrul A.G.V.P.S., înfiinţarea sau desfiinţarea filialelor/cluburilor, precum şi la o eventuală cesiune de contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor în Adunarea generală;
l) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de “membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Galaţi, care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens.
(m) ia orice măsuri cu privire la activitatea asociaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.
Art. 16. - (1) Consiliul director conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări generale.
## (2) Consiliul asociaţiei este compus din 5 -15 membri cu o vechime în asociaţie de minimum 10 ani; din Consiliu fac parte de drept directorul asociaţiei şi preşedinţii cluburilor.
(3) Membrii Consiliului asociaţiei pot fi retribuiţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea Generală.
Art. 17. (1) Consiliul director al asociaţiei se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.
(2) În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul pot solicita votul prin corespondenţă.
## (3) Membrii consiliului se convoacă cu minimum 5 zile îninte de data reuniunii, ocazie cu care li se comunică ordinea de zi şi principalele documente ce vor fi dezbătute;
## (4) Hotărârile Consiliului director se redactează de director şi se însuşesc prin semnătură de prşedintele de şedinţă, apoi se comunică membrilor consiliului şi se afişează la sediul asociaţiei şi al cluburilor şi pe site-ul asociaţiei.
Art. 18. - Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:
a) convoacă Adunarea generală a asociaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
## b) analizează raportul de activitate şi aprobă situaţiile financiare prevăzute de Legea nr. 82 republicată - bilanţul contabil, cont de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele, ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
## c) analizează şi adoptă proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli în luna decembrie pentru anul ce urmează;
## d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncă ale vânătorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora, precum şi alte reduceri sau reeşalonări de cotizaţii în situaţii convingător motivate;
## e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă, cu avizul consultativ al Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, după caz, preia o parte sau limitează, în situaţii motivate, atribuţiilie directorului.
## f) coordonează activitatea cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, repartizarea pe grupe a fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit recreativ/sporti şi la repartizarea vânătorilor şi pescarilor în grupe, ţinând seama, în măsura posibilului, de opţiunea acestora; validează sau invalidează componenţa organelor de conducere ale cluburilor şi grupelor, dacă au fost/nu au fost respectate normele privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale de alegeri la aceste niveluri ori au fost alese persoane care au fost sancţionate, în ultimii trei ani pentru braconaj sau prejuducierea imaginii A..J.V.P.S. Galaţi. şi A.G.V.P.S.
g) propune înfiinţarea unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizaţiei;
## h) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;
i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
j) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
k) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;
## l) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;
m) acordă medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau obiecte;
n) propune adunării generale acordarea titlului de membru de onoare şi a diplomei de merit a asociaţiei;
## o) în mod excepţinal şi numai convingător motivat poate lua hotărâri ce ţin de competenţa Adunării Generale, pe care le supune ratificăriii acestora la prima reuniune;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut;
q) Consiliul asociaţiei poate numi un Birou Executiv pentru rezolvarea problemelor în intervalul dintre şedinţele ordinare şi numai motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa Consiliului, pe care le supune ratificării acestora la prima reuniune.
Art. 19. (1) Pe lângă Consiliul director pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, care cuprind minimum 2 specialişti în materie, între care :
a) comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;
b) comisia de vânătoare, tir vânătoresc şi chinologie vânătorească;
c) comisia de pescuit recreativ/sportiv şi competiţii;
d) comisia juridică;
e) comisia economică;
f) comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.
(2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei.
## Art. 20. (1) Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii Consiliului director al asociaţiei cu o vechime mai mare de 10 ani şi are următoarele atribuţii:
a) conduce adunările generale şi ale Consiliului director al A.J.V.P.S. Galaţi;
b) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
c) reprezintă organizaţia în relaţiile cu preşedinţii organizaţiilor similare din ţară şi străinătate;
d) încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului la propunerea Consiliului asociaţiei şi cu avizul consultativ al Consiliului A.G.V.P.S.;
e) aprobă componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare altele decât cele stabilite de Consiliu şi Adunarea Generală;
f) dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.
## 2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe o perioadă de până la trei luni, cu retribuţia corespunzătoare postului, conform hotărârii Consiliului Director,.
Art. 21. Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:
a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului director;
## b) administrează patrimoniul organizaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale cu aprobarea sau avizarea prealabilă a Adunării generale sau a Consiliului asociaţiei, când se hotărăşte la nivelul Consiliului director ;
## c) încheie, cu acordul Consiliului director, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ- sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
## d) răspunde de întocmirea situaţiilor financiare prevăzute de Legea nr. 82/1991 – republicată şi elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli iar după aprobare răspunde de realizarea acestora.
e) reprezintă organizaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar;
f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară şi negociază Contractul Colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor;
g) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul angajat al asociaţiei;
h) reprezintă asociaţia în relaţiile cu membrii acesteia, cu alte persoane juridice similare din ţară şi străinătate, cu organele administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
## i) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru şi a permiselor de vânătoare la eliberarea acestora, la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;
j) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;
k) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
l) organizează activitatea de pază a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;
m) comunică semestrial la A.G.V.P.S. excluderile rămase definitive pentru braconaj.
## n ) răspunde de transmiterea Balanţei analitice la 31 decembrie, până la 31 ianuarie anul următor, şi de anexare la aceasta a situaţiei membrilor vânători şi pescari sportivi ai asociaţiei, pe categorii de cotizaţii anuale achitate în anul precedent;
o) dă delegare de competenţă personalului din subordine;
p) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Galaţi şi ale A.G.V.P.S.
Art. 22. (1) Activitatea economico – financiară a A.J.V.P.S. Galaţi se verifică de 5 cenzori aleşi de Adunarea Generală a acesteia.
(2) În cadrul comisiei de cenzori trebuie ca unul să fie expert contabil.
(3) Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.J.V.P.S. Galaţi.
(4) Membrii Comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea Generală.
Art. 23. – (1) Membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a A.J.V.P.S. Galaţi şi răspund în faţa Adunării generale de veridicitatea documentelor verificate şi de legalitatea desfăşurării acestei activităţi.
(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării generale a A.J.V.P.S Galaţi şi ca informări Consiliului, preşedintelui şi directorului asociaţiei.
## Art. 24. Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare aprobat de Adunarea generală a asociaţiei.
Art. 25. - A.J.V.P.S. Galaţi are în structura sa următoarele cluburi ale vânătorilor şi pescarilor sportivi:
- Clubul Galaţi., cu sediul în . Str. Brăilei, nr.86, bl. BR 5A;
- Clubul Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 62
Art. 26. - Organele de conducere ale cluburilor din cadrul A.V.P.S. Galaţi sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetul clubului.
Art. 27. – (1) Adunarea generală a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor, se întruneşte obligatoriu anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui clubului, a directorului, a preşedintelui sau a Consiliului A.J.V.P.S. Galaţi.
2) convocarea se face prin convocator scris, cu ordinea de zi anexată cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data reuniunii
Art. 28. - Atribuţiile Adunării generale a clubului sunt:
a) dezbate şi aprobă programele anuale proprii de activitate;
b) analizează şi aprobă raportul de activitate al comitetului clubului;
c) alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;
d) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Adunarea generală a organizaţiei şi desemnează candidaţii pentru Consiliul organizaţiei şi pentru comisia de cenzori.
e) apreciază activitatrea secretarului retribuit al clubului şi a paznicilor de vânătoare şi transmite directorului sau Consiliului asociaţiei, după caz, eventualele propuneri de premiere/sancţionare a acestora.
Art. 29. – (1) În intervalul dintre adunările generale, activitatea Clubului este condusă de Comitetul clubului, care se compune din 3-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, după caz; secretarul clubului este membru de drept în comitetul clubului.
( 2) Şedinţele se ţin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau secretarului clubului, precum şi a Consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.
Art. 30. - Comitetul clubului are următoarele atribuţii şi obligaţii:
a) asigură aducerea la îndeplinire întocmai a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei;
b) elaborează proiectele programelor de activitate şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferente clubului;
c) coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi;
d) organizează concursurile de pescuit recreativ/sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe club;
e) urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător a cunoştinţelor minime necesare .
f) propune acordarea de recompense în bani şi în obiecte şi de sancţionare a membrilor vânători şi pescari sportivi;
g) propune repartizarea fondurilor de vânătoare şi a fondurilor de pescuit pe grupe de vânători şi respectiv, de pescari sportivi.
Art. 31. - (1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea clubului este asigurată de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (
2) Preşedintele clubului poate mandata secretarul să-l reprezinte. Art. 32. ( 1) În cadrul asociaţilor care au cluburi sunt constituite grupe de vânătoare şi de pescuit recreativ/ sportiv.
(2) Grupa de vânători se organizează la nivelul fecărui fond cinegetic preluat în gestiune, dintr-un număr minim de trei vânători şi un maximum calculat corespunzător suprafeţelor mimime stabilite de lege pentru fieare vânător.
(3) Grupa de pescari sportivi se organizează pe fonduri de pescuit sau la nivel de asociaţie.
(4) Membrii grupelor de vânători şi de pescuit sunt nominalizaţi pe asociaţie sau pe cluburi.
(5) Membrii grupelor de vânătoare sau de pescuit sunt nominalizaţi pe liste care vor fi afişate la sediile cluburilor.
## Art. 33. - A.J.V.P.S. Galaţi are în structura sa următoarele grupe ale vânătorilor şi ale pescarulor:
36 de grupe la nivelul fondurilorde vânătoare gestionate de AJVPS Galaţi din care 24 la Clubul Galaţi şi 12 la Clubul Tecuci; 2 grupe de pescari sportivi la nivelul cluburilor.
Art. 34. - Organul de conducere al grupelor este Adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă cu cel puţin 5 zile îninte de data desfăşurării ei, de organizatorul acesteia, de preşedintele sau secretarul clubului ori de directorul asociaţiei, după caz şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar. Art. 35. - Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:
a) analizează şi propune programul de activitate al grupei iar după adoptare se preocupă de realizarea acestuia;
## b) alege organizatorul şi gospodarul grupei pentru o perioadă de 5 ani, recomandabil dintre vânătorii localnici cu experenţă, dintre cei cunoscători ai zonei şi comportamentului faunei cinegetice din zonă;
c) alege delegaţii la Adunările Generale ale clubului şi desemnează dintre aceştia candidaţii pentru Comitetul clubului;
d) urmăreşte efectuarea stagiaturii de către candidaţii repartizaţi şi eliberează caracterizările necesare susţinerii examenului de vânător;
e) propune recompense şi sancţiuni pentru membrii săi şi paznicului de vânătoare.
f) prin excepţie de la prevederile lit. b, salariaţii A.J.V.P.S Galaţi angajaţi ca paznici de vânătoare, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau locţiitori ai acestora.
Art. 36. - Între Adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator şi gospodar; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor de vânătoare şi a fondurilor de pescuit recreativ/sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.
CAPITOLUL IV  
Patrimoniul A.J.V.P.S. Galaţi
Art. 37. - (1) A.J.V.P.S. Galaţi are patrimoniu propriu, privat, format din: bunuri imobile;
bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
obiecte de inventar şi mijloace circulante;
orice drepturi şi obligaţii conform legii.
(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.J.V.P.S. Galaţi, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.
Art. 38. - Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S. Galaţi se realizează din:
a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
## Art. 39. - Cotizaţiile de înscriere, cotizaţiile anuale şi cotizaţiile suplimentare de membru vânător sau pescar sportiv se stabilesc de către Consiliul director şi se ratifică ulterior de Adunarea generală a acesteia; copii până la vârsta între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 75 de ani achită doar 50% din aceasta; cotizaţia de înscrirere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere până la nivelul stabilit pentru anul respectiv.
## Art. 40. - Cota anuală de participare a asociaţiilor afiliate la bugetul A.G.V.P.S., începând din anul 2016 este cu echivalentul a:
4 euro/ membru vânător cu cotizaţie integral achitată;
2 euro/ membru vânător cu cotizaţia redusă cu 50%;
1 euro/membru vănător cu cotizaţia redusă 75%;
0,4 euro/ membru pescar cu cotizaţia integral plătită;
0,2 euro/ mebru pescar cu coti7aţia redusă 50%;
0,1 euro/ membru pescar cu cotizaţia redusă 75%.
Art. 41. - Bunurile imobile pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art.18, lit l.
Art. 42. Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S. Galaţi, foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei.
CAPITOLUL VI
Dispozilii finale
## Art. 43. - (1) Adunările generale, consiliile şi comitele sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii persoanelor delegate cu excepţia adunărilor generale de la grupe, care sunt statutare în prezenţa, cu excepţia adunărilor generale de la grupe care sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/ membrilor interesaţi, după un interval de cel puţin 7 zile şi maximum 30 de zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest caz, numărul delegaţilor în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcţie de dublul numărului de participanţi la aceste reuniuni.
## (2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni, exceptând cazurile stabilite altfel în prezentul statut; hotărârile se redactează distinct, pe baza proceselor – verbale întocmite, de către director, se contrasemnează de preşedintele de şedinţă şi se afişează la sediul sau pe site-ul asociaţiei.
## (3) La şedinţele organelor de conducere ale A.J.V.P.S. Galaţi pot asista, fără drept de vot, doar în limita locurilor libere, preşedinţii şi secretarii de cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat cu aprobarea acestor organe.
## (4) Dreptul de vot al delegaţilor la adunările generale, în Consiliu şi Comitete este condiţionat de achitarea cotizaţiei anuale, potrivit prevederilor prezentului statut.
## (5) Mandatul de delegat la Adunarea generală este personal, dar se poate exercita şi prin intermediul altui delegat în adunarea generală împuterricit în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notariat.
Art. 44. (1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Galaţi vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiilie statutare şi cărora, în ultimii 3 ani, nu le-a fost suspendat de asociaţie dreptul de vânătoare sau pescuit recreativ-sportiv şi-au depus candidatura pentru aceste funcţii şi care întrunesc condiţiile statutare;
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 43 alin (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii Consiliului asociaţiei şi comitetelor cluburilor se vor desfăşura cu vot secret, în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.
## Art. 45. - (1) Locurile devenite vacante în organele de conducere, altele decât cele de drept, se completează dintre delegaţii/membri la Adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunera celor pe care îi reprezintă, de către organul de conducere în cauză.
## (2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de Consiliul asociaţiei, până la prima adunare generală a asociaţiei.
## (3) Locurile de drept vacante în Consiliu şi comitete se completează, la prima Adunare generală prin alegeri pe funcţie.
## Art. 46. – (1) Membrii Consiliului şi al comitetelor de club care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni succesive ale consiliului sau de la mai mult de 3 reuniuni în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi potrivit prevederilor art. 43.
## (2) Preşedintele, directorul şi ceilalţi membri ai Consiliului, precum şi preşedindele, secretarul şi ceilalţi membri ai comitetului clubului, decad din funcţii, potrivit vinovăţiei fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără o justificare plauzibilă, hotărârile Adunărilor generale sau după caz ale Consiliului asociaţiei.
## (3) Pierderea calităţii de membru al asociaţiei atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţia ocupată în organele de conducere ale structurii asociaţiei..
## Art. 47. – Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei, care într-o anumită problemă supusă hotărâriii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv nu va putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţinut majoritatea cerută.
Art. 48 – AJVPS Galaţi îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin hotărâre a Adunării generale;
b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) din cauză de insolvabilitate;
e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
f) când scopul ori acţiunea asociaţiei a devenit ilicit/ilicită sau contrar/contrară ordinii publice;
g) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
h) când hotărârile Adunării generale sunt luate cu încălcarea propriului statut.
Art. 49. - Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S. Galaţi, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei.
Art. 50- Consiliul A.J.V.P.S. Galaţi va proceda şi va hotărâ în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre validare la prima Adunare Generală a A.J.V.P.S. Galaţi.
Art. 51. - Prezentul statut modificat şi completat conform Statutului Cadru al asociaţiilor afiliate la A.G.V.P.S. Galaţi, publicat în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr.705/21.IX,2015, este adoptat de către Adunarea Generală, a A.J.V.P.S. Galaţi la data de... mai .2016 şi intră în vigoare după înscrierea în Registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Galaţi, înlocuind vechiul statut.
Preşedinte.
DIMA CRISTIAN